foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Informacje o Apostolacie Biblijnym SVD

Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści), założone przez Św. Arnolda Janssena w roku 1875 w Steylu, w Holandii, jest Zgromadzeniem misyjnym powołanym do głoszenia Słowa Bożego tam, gdzie Ewangelii jeszcze w ogóle nie głoszono, albo głosi się ją w niedostatecznym stopniu, albo gdzie Kościół miejscowy sam nie jest jeszcze zdolny do życia (Konst. 102) .

W roku 1962, w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, ówczesny Przełożony Generalny Zgromadzenia pisał do wszystkich członków Zgromadzenia: „Już na podstawie samej nazwy naszego Zgromadzenia jesteśmy w sposób szczególny zobowiązani do gorliwego zgłębiania słów Ducha Świętego i do poświęcania im wnikliwej uwagi. Zgodnie z wyjaśnieniami Ojca Założyciela SŁOWO BOŻE w naszym tytule-nazwie na trzecim miejscu rozumiane jest jako Słowo Ducha Świętego, a to oznacza – całe Pismo Święte, słowa Proroków, Apostołów, a także kapłanów, na ile przemawiają oni pod tchnieniem (impulsem) Ducha Świętego”.

W Konstytucjach Zgromadzenia Słowa Bożego zaleca się wszystkim członkom Zgromadzenia:

Jako Członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego uważamy za swój obowiązek głosić Słowo Boże wszystkim ludziom, tworzyć nowe wspólnoty Ludu Bożego, zabiegać o ich wzrost, jak i o ich łączność między sobą i z Kościołem powszechnym (Konst. 102).

Słuchając Słowa Bożego i żyjąc według niego, stajemy się współpracownikami Słowa Bożego. Świadectwo prawdziwie chrześcijańskiego życia, tak jednostki jak i wspólnoty, jest pierwszym krokiem naszej misjonarskiej posługi. Ludzie mają poznać, że we własnym naszym życiu doświadczyliśmy Królestwa Bożego, które głosimy innym(Ko. 106). Jako współpracownicy Chrystusa nieustannie szukamy natchnienia w Słowie Bożym. Czytając Pismo Święte otwieramy się na działanie Ducha Świętego. On dopomoże nam głębiej zrozumieć Słowo Boże, przyswoić je i zanieść światu(Ko. 407). Nasze życie musimy kształtować w oparciu o wiarę, to znaczy, stale wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który przemawia do nas w Piśmie Świętym, w życiu wspólnoty i Kościoła, jak też w wydarzeniach współczesnych. Odpowiadamy mu naszą modlitwą i czynem (Ko. 508).

 


W roku 1988 Kapituła Generalna Zgromadzenia Słowa Bożego uznała Apostolat Biblijny jako jedną z priorytetowych płaszczyzn działalności misyjnej naszego Zgromadzenia. Od tego czasu, we wszystkich Prowincjach Zgromadzenia wydziela się osoby i środki materialne do efektywnego głoszenia Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) prowadzi swoją działalność ewangelizacyjną.

W Polsce działalność Apostolatu Biblijnego SVD jest prowadzona na dwóch zasadniczych płaszczyznach:

  • dla wspólnot werbistowskich i sióstr Służebnic Ducha Świętego (ad intra)
  • jako wkład Zgromadzenia w działalność duszpastersko-ewangelizacyjną Kościoła w Polsce ( ad extra).

Poprzez działalność Apostolatu Biblijnego SVD Zgromadzenie Słowa Bożego w Polsce poszerza swój wkład w działalność duszpastersko-ewangelizacyjną Kościoła w Polsce. Konkretnie ten wkład pragniemy realizować poprzez:

  • kursy i warsztaty biblijne dla katechetów, członków ruchów apostolskich i wiernych ze wspólnot parafialnych
  • kursy, warsztaty i rekolekcje biblijne dla duchowieństwa
  • przygotowanie artykułów o charakterze biblijnym dla czasopism katechetyczno-duszpasterskich
  • współudział w przygotowaniu audycji i materiałów o charakterze biblijnym dla rozgłośni radiowych
  • przygotowanie, publikacja i dystrybucja publikacji i materiałów duszpasterskich o charakterze biblijnym
  • przygotowanie i popularyzacja Tygodnia Biblijnego

 

W październiku 2006 roku Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego przyjęta została oficjalnie jako członek zrzeszony Katolickiej Federacji Biblijnej i uczestniczy w działalności Federacji poprzez Apostolat Biblijny SVD, i jest w niej reprezentowana przez koordynatora Apostolatu Biblijnego SVD w Polsce.

W grudniu 2013 roku, o. Jan Stefanów SVD, dotychczasowy Koordynator Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD, wybrany został Sekretarzem Generalnym Katolickiej Federacji Biblinej na kadencję 2014-2019.

Werbistowski Apostolat Biblijny
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
Tel.: (55) 24-29-233
E-mail: biblia@werbisci.pl